Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 9. 2018

Polemika s Urzovým článkem o rozdílech mezi pravicovými a levicovými libertariány

[Autor M. Štěpaník]

 

Pokud chcete vědět, proč si s některými libertariány naprosto nerozumíte a proč s některými se naopak velmi shodnete, čtěte. Urza, přední český anarchokapitalista, se konečně přiznal, že je progresivní "thick" levicový libertarián a morální relativista (tj. neexistuje objektivně poznatelné dobro a zlo) (1). Tohle přiznání je nejen pro libertariány, ale i např. pro Stranu svobodných občanů, kde zuří „válka“ mezi levicovými a pravicovými libertariány a jejich spojenci, zásadní.

 

U libertariánů, u všech, není problém, když si člověk žije po svém. Nikomu nic nezakazovat, pokud tím neporuší vlastnická práva jiných. Nikdo z pravicových libertariánů to, co Urza  uvádí ve svém článku - tj. že "libertarianismus je pro patriarchální, proti alternativním životním stylům, pro elitářský, pro křesťanský, pro hierarchický, proti drogové závislosti a stojí na bílém heterosexuálním muži " - netlačí násilím nebo silou jako jediný libertariánský způsob života, nikdo nechce uniformní populaci, která je konformní, křesťanská, elitářská, se striktní hierarchií a patriarchální. Nikdo z pravicových libertariánů nechce nic zakazovat. A rozhodně nikdo z pravicových libertariánů neříká, aby stát něco zakazoval.

 

Pravicoví libertariáni jen studují všechny životní styly, hodnoty, způsoby života, náboženství a i díky rakouské ekonomii a morálnímu realismu posuzují jejich směřování a soulad s libertarianismem, tj. zda jejich zastávání spíše podporuje prosazování libertariánských hodnot (zejména ochranu vlastnických práv).

 

Jsou životní styly se světonázory, které podporují a prosazují spíše nelibertariánské směřování nebo politiky, které prosazují více porušování vlastnických práv než méně?

 

Např. časová preference u homosexuálů vs. časová preference u heterosexuálů s dětmi. Utrácení vs. spořivost. Hédonismus homosexuálů podporuje např. průběžný systém důchodů. On se o nás někdo postará. To samé pro životní styl singles. Hédonismus rovněž moc spořivost nepodporuje. Takže když nastane krize, hédonisté mají vyšší motivaci požadovat: „Státe, postarej se!“, místo toho, aby měli naspořeno. Lidé, kteří mají děti, jsou náchylnější k diskusi o reformě důchodového systému, neboť mají jistotu, že se o ně někdo může postarat ve stáří.

 

Preference černochů s r-strategií u výchovy dětí vs. k-strategie u bělochů a asiatů. Matky, kterým otec zdrhne ihned po koitu, jsou více náchylné volit pro vyšší sociální dávky pro chudé, příspěvky na děti atd., tj. pro vyšší daně.

 

Křesťané mají vyšší náchylnost žít podle libertariánských hodnot než následovníci jiných náboženství, jako např. muslimové.

 

Lidé závislí na drogách jsou více nemocní, více náchylní ke kriminalitě.

 

Pokud budeme tvrdit, že být single neporušuje NAP, tak ale musíme na druhou stranu říci, že životní styl singles podporuje politiky, které zvýší daně, apod. porušování vlastnických práv. Proto by libertariáni neměli podporovat životní styl singles jako rovnoprávný s manželstvím, ale měli by blahořečit pouze instituci manželství. Atp.

 

To není přehnané zobecňování, to není kolektivismus (2), to je následek empirického pozorování a obyčejného sledování trendů a směrů. Pokud je zcela jasný závěr, že migranti z nezápadních zemí jsou náchylnější volit socialisty, tak je nesmysl podporovat otevřenou migraci, když se tím zvyšuje počet voličů socialistů ve státě.

 

Není těžké si všimnout, co a kdo podporuje libertariánské hodnoty, libertariánské směřování.

 

Když do ČR přivezeme 1 milion muslimů a dáme jim občanství, budou mít socialisté více hlasů ve volbách? Když sem přivezeme 1 milion Texasanů a dáme jim občanství, dostanou libertariánské strany více hlasů ve volbách? A takhle se dá poměřovat vše. Náboženství, životní styly, hodnoty, ... Proč cca 90 procent LGBT v USA volí demokraty? Proč cca 90 procent černochů volí demokraty? Atd.

 

Proto je pravicové libertariánství anarchistické, proti masové imigraci, pro secesi, pro odškodnění, anticentralistické, pro vlastnickou diskriminaci, proti rovnostářské, pro patriarchální, proti alternativním životním stylům, pro elitářské, pro křesťanské, pro hierarchické, proti drogové závislosti a pro komoditní peníze a bankovnictví 100 % rezerv. V tradici Misese (3), Hayeka (4) a Rothbarda (5).(6)

 

Levicoví tržní anarchisté nebo tržně orientovaní levicoví libertariáni přitom zastávají klasické libertariánské myšlenky jako vlastnictví sebe sama a myšlenku svobodného trhu. Zároveň však tvrdí, že tyto myšlenky z logiky věci podporují antikorporativní, antihierarchické a prozaměstnanecké pozice v ekonomice; antiimperialismus v zahraniční politice; a důsledně neomarxistické a radikální názory na takové kulturní otázky, jako je pohlaví, sexualita a rasa. Levicoví libertariáni zastávají sice libertariánské postoje jako odpor proti zákazu drog, proti omezování držení zbraní, proti porušování občanských svobod a jsou proti válkám, ale mají obvykle výrazně levicový postoj k tak různorodým otázkám, jako je feminismus, gender a sexualita, třída, MIGRACE a ekologie.

 

Základ, kde se levicoví a pravicoví libertariáni ZÁSADNĚ neshodují, je rozdílný morální systém. Kde jsou pravicoví morální realisté, jsou levicoví morální relativisté. To je důvod, proč levicoví libertariáni jsou velmi podobní neomarxistům, pro které je vše relativní (7).

 

Svými postoji ke kulturním a společenským otázkám mají levicoví libertariáni mnoho společného s libertiny, kteří tvrdí, že naprostá většina morálních a sexuálních omezení je zbytečná a nežádoucí, přičemž zejména jsou to ta morální a sexuální omezení, která jsou pro naprostou většinu společnosti základní a nepřekročitelná. Libertinismus je rovněž popisován jako extrémní forma hédonismu. Když si člověk spojí, jaký mají levicoví libertariáni postoj k alternativním životním stylům, tak to mnoho věcí vysvětluje. Jako filozofie získal libertinismus popularitu v 17., 18. a 19. století zejména ve Francii a ve Velké Británii. Libertiny byli např. John Wilmot, 2. hrabě z Rochesteru, a Markýz de Sade.

 

Když je tedy někdo např. úmyslně single a pravicový libertarián, tak ví, že jeho životní styl není rovnocenný s manželstvím s dětmi, že manželství s dětmi je způsob života, který je cennější, nadřazenější, lepší z hlediska libertarianismu než být úmyslně single. Prostě životní styly, kultury, způsoby života, atd. nejsou rovnocenné z hlediska libertarianismu a lze je objektivně srovnávat z hlediska příchylnosti jejich stoupenců k libertarianismu.

 

Toto zde výše uvedené jsou závěry, které pro pravicového libertariána vyplynou z důsledné aplikace libertariánských principů, zejména používáním morálního realismu. Nastává stejný rozkol, jako nastal s liberály v 19. století. Urza "hází sociálně demokratické liberály a klasické liberály do stejné malé skupinky liberálů". Pravicoví a levicoví libertariáni by se dle něj měli dohodnout, kooperovat, žít v míru... Jak to dopadlo s klasickými liberály ve 20. století však víme… Tvrdím tedy, že levicoví libertariáni a pravicoví libertariáni již nejsou v jedné skupině. Jako v jedné skupině nebyli sociálně demokratičtí liberálové a klasičtí liberálové na konci 19. století.

 

Pro pravicové libertariány jsou levicoví libertariáni již ve skupině socialistů, neboť prosazují vlastně v konečném důsledku více porušování vlastnických práv místo méně porušování vlastnických práv zrovnoprávněním kultur, životních stylů, životních hodnot, náboženství, atd. Také je to vidět na tom, co považují za nejvíce podstatné. Kde levicoví libertariáni mluví nejdřív o svobodě, mluví pravicoví libertariáni nejdříve o vlastnickém právu a jeho ochraně.

 

Tento rozkol není první a nebude ani poslední. A neskončí dobře, jako neskončil dobře rozkol mezi liberály na konci 19. století.


Poznámky:

(1) https://www.mises.cz/clanky/konzervativni-versus-progresivisticti-anarchokapitaliste-2275.aspx. Viz i kopie vlákna z Fóra svobodného přístavu (nejdůležitější zvýrazněno): Morální relativismus-vlákno z Fóra svobodného přístavu
(2) K tomu blíže viz zde: http://www.bawerk.eu/clanky/liberalismus-a-jine/svobodna-spolecnost-a-skatulkovani.html
(3) "Mises věřil, že feminismus je prosazováním rovnosti, revoltou proti přírodě a tak je podobný socialismu; že rodina a manželská věrnost jsou základem civilizace; že je možné vytvářet širší zobecňování a pravděpodobně vědecké výpovědi o rasách a etnických skupinách; že patrné rasové nerovnosti by měly být studovány, ačkoliv by neměly být používány k ovlivňování státní politiky; že "evropocentrismus" je správným názorem; a že člověk nemusí projevovat chápavost směrem k masové kultuře a alternativní kultuře, což Mises důrazně nedělal, aby mohl prosazovat volný trh. Tak konzervativní byl Mises, co se týká kulturních záležitostí, opravdu, dnes by byl považován za reakcionáře." (Tucker, J. a Rockwell, L. The Cultural Thought of Ludwig von Mises, 1991).
(4) „ve svém dopise do novin London Times z 11. února 1978 profesor Friedrich A. Hayek – sám během svého života několikanásobný imigrant – ocenil britskou konzervativní vůdkyni Margaret Thatcherovou za její volání po přísnější kontroly imigrace. ‚Když se dívám dopředu, na konečný ideál, stav záležitostí, v kterém národní hranice jakožto překážka pohybu lidí zmizí,‘ tvrdí Hayek, ‚Věřím, že v rámci jakéhokoliv období, které se nás nyní týká, jakýkoliv pokus o realizaci tohoto opatření by vedl k obnově silně nacionalistických sentimentů.‘.“
(R. M. Ebeling, The Case Against the Immigration Laws, dostupné zde: http://www.amatecon.com/etext/cftoi/cftoi-ch17.html.) 
(5) http://mises.org/library/nations-consent.
(6) http://openborders.info/libertarians-views-of-immigration/ a http://openborders.info/anarcho-capitalist-counterfactual/. Zde je rovněž postoj katolické církve: „Jas pravdy se odráží ve všech Stvořitelových dílech, zejména pak v člověku, který byl stvořen k Božímu obrazu a podobě (srov. Gn 1,26). Pravda osvěcuje rozum a dává obsah svobodě tak, že člověk je veden k tomu, aby poznal a miloval Pána. Proto se také žalmista modli: "Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!" (Ž 4,7); Lidé jsou povoláni ke spáse skrze víru v Ježíše Krista, "světlo pravé, které osvěcuje každého člověka." (Jan 1,9) Stávají se tak "světlem v Pánu" a "dětmi světla" (Ef 5,8). Přitom se posvěcují "poslušností vůči pravdě" (1 Petr 1,22); Tato poslušnost není vždy snadná. Následkem tajemného dědičného hříchu, k němuž došlo na popud satana, který je "lhář a otec lži" (Jan 8,44), je člověk neustále pokoušen, aby odvracel svůj zrak od živého a pravého Boha a upíral jej na modly (srov. 1 Sol 1,9) a tím zaměňoval Boží pravdu za lež (srov. Řím 1,25); tak se zatemňuje i jeho schopnost poznávat pravdu a oslabuje se i jeho vůle podrobit se jí. Oddává se relativismu a skepsi (srov. Jan 18,38) a hledá klamnou svobodu ležící někde mimo samu pravdu.“ (VERITATIS SPLENDOR, Encyklika Jana Pavla II., O ZÁKLADECH MORÁLNÍHO UČENÍ CÍRKVE, z 6. srpna 1993, dostupné zde: http://www.kebrle.cz/katdocs/VeritatisSplendor.htm).
(7) Více viz zde: http://www.bawerk.eu/clanky/texty-jinych-autoru/libertariani-a-moralni-relativismus.html .


Poznámka vydavatele: Jsem osobně docela zvědav, jakým směrem se bude vývoj ve Svobodných, ale i v libertariánském hnutí v ČR obecně ubírat. Ale myslím si, že to bude spíše podle vývoje, který nastiňuje tento článek, než vývoj k dohodě a kooperaci. Uvidíme.

 

Ještě jedna věc: termíny jako levicový libertarián, progresivní libertarián, morální relativismus, thick libertarián, libertin anebo jejich opaky (pravicový, thin, zásadový, paleo atd.) rozhodně nechť čtenář nepovažuje za urážky anebo snahu o negativní nálepkování. Jde o určitou zkratku, ale obecně nejde o věci s negativní konotací při které by značné procento populace cítilo nelibost. Prostě to tak je, někdo má blíže k něčemu a někdo jiný zase k nečemu jinému. Někteří se k těmto jakoby zkratkám i celkem hrdě hlásí.

 

Pár výživných reakcí na článek z Fóra svobodného přístavu:

Jan Blaha "dobro a zlo" je vždy subjektivní posouzení bez ohledu na míru nadhledu.
Jan Blaha Že "neexistuje objektivně poznatelné dobro a zlo" je fakt. Dál jsem to radši nečetl.
Ondřej Šimon takové to, když si někdo myslí, že vlastnická práva jsou cíl sama o sobě...
Václav Veselka víceméně souhlas. Svoboda je nejvyšší hodnota, ze které odvozují vlastnická práva. Vlastně je uznávám jenom, protože zamezuje sporům o zdroje - válka. Takže at jsem klidne levicový tržní anarchista.
Krypto Josef Je to hrozná slátanina, nejsmutnější je to motání rakouský ekonomie do týhle žumpy, jelikož nějaké meziosobní porovnávání hodnot je v naprostém rozporu se základy (nejen rakouské) ekonomie.

 

Čili morální relativismus zde hlásá vícero lidí včetně současného člena Liberálního institutu a bývalého člena starého Ludwig von Mises Institutu ČR a SR Josefa Tětka (Krypto Josef).