Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 6. 2015

Program NSDAP (Gottfried Feder)

Program NSDAP (Gottfried Feder, Brno: Guidemedia 2013)

Nacionální, hodně socialistický a proti-kapitalistický program NSDAP od nacionálního socialisty Gottfrieda Federa z doby před uchopením moci ve formě výtahu.

 

Stranické prohlášení o postoji NSDP k lidu venkovskému a zemědělství (Adolf Hitler)


- s. 10-1 - příčiny nedostatečné rentability zemědělství bylo nutné hledat mimo jiné v konkurenci se zahraničním zemědělstvím, jež produkuje za výhodnějších podmínek, a které díky politice nepřátelské zemědělství není dostatečně potlačována, v nepřípustně vysokých ziscích, které si přivlastňuje velkoobchod vetknutý mezi výrobce a spotřebitele, jenž je dnes z převážné části v rukou Židů, v lichvářských cenách, které je sedlák nucen platit za umělá hnojiva a elektřinu převážně židovským koncernům,
- s. 12 - finanční baroni chtějí zničit domorodé německé síly,
   - Požadavky: Německým národem vlastněná a jím bráněná německá půda slouží k pobytu a zajištění života všeho lidu. Jednotlivými vlastníky proto musí být spravována v tomto smyslu; vlastnické právo je vázáno na povinnost užívat půdu ku prospěchu všeho lidu,
- s. 13 - stát vlastní oproti přiměřenému odškodnění právo vyvlastnění a má při jakémkoli prodeji půdy a pozemků předkupní právo,
- s. 15 - snaha odstranit úprk z venkova,
   - Je třeba zamezit dalšímu zadlužování zemědělství zákonným snížením úrokové sazby zapůjčeného kapitálu na předválečnou úroveň a co nejpřísněji zakročit proti úrokovým lichvářům,
   - Domácí zemědělskou výrobu je třeba chránit clem, státní regulací dovozu a cílevědomou národní výchovou,
   - je třeba na státní úrovni podporovat převzetí velkoobchodního prodeje zemědělských výrobků zemědělskými družstvy.

 

Vlastnictví zemědělské půdy a NSDAP (Gottfried Feder)


- s. 20 - stát měl zlomit monopol kapitalismu v půjčování peněz, nejvyšším cílem bylo zlomení dluhového otroctví,
- s. 21 - Venkovský svaz musí vědět, že nacionálněsocialistická křesla v Reichstaagu hlasovala se vší rozhodností pro ochranná zemědělská cla, a to podle zásady: Ochrana národní práce ve městech a zemích,
- s. 22 - požadavek na rozsáhlé vybudování zajištění ve stáří,
   - Jako opoziční strana pro Německo nešťastné vládní koalice hlasujeme samozřejmě tak či onak často s komunisty, třebaže nás od nich dělí jeden celý svět,
- s. 24 - Naopak, právě že zcela obráceně chceme všem soukmenovcům, kteří svému národu a německému hospodářství po celý život sloužili, rovněž poskytnout čestný důchod, který je zbaví obav ze stáří. jen tak může být sociální zaopatření zbaveno charakteru "almužny".

 

25 bodů: program nacionálně socialistické německé strany práce


- s. 31 - První povinností každého státního občana musí býti duševní a tělesná tvořivost. Činnost jednotlivce nesmí jít proti zájmům většiny, nýbrž musí, v rámci celku, být k dobru všem,
   - Požadavky: zrušení příjmu bez práce a přičinění, tedy zlomení úrokového otroctví; Požadujeme zestátnění všech dosud zprivatizovaných podniků (trusty); Požadujeme podíl na zisku velkých průmyslových podniků; Požadujeme vybudování rozsáhlého zajištění ve stáří; Požadujeme vytvoření zdravé střední třídy a její zachování, okamžitou komunalizaci velkoobchodů a jejich pronájem za výhodné ceny malým živnostníkům; Požadujeme našim národním potřebám přizpůsobenou pozemkovou reformu, vytvoření zákona o bezplatném vyvlastnění pozemku pro obecně prospěšné účely, zrušení úroku z pozemku a zabránění jakékoli spekulaci s půdou,
- s. 32 - Požadujeme nekompromisní boj proti těm, kteří svojí činností škodí obecným zájmům. Zločinci proti národu, lichváři, šmelináři atd. budou trestáni smrtí bez ohledu na náboženství a rasu,
   - Aby mohl každý schopný a pilný Němec dosáhnout vyššího vzdělání a tím se dostat do vedoucí pozice, je stát povinen postarat se o důkladnou výstavbu našeho celkového národního vzdělávacího systému,
   - Stát je povinen postarat se o pozvednutí národního zdraví prostřednictvím ochrany matky a dítěte, zákazem práce mládeže, jejím tělesným zocelováním, zákonem stanovenou povinností atletické a sportovní výchovy a nejvyšší podporou sdružení jež se zabývají tělesným vzděláváním mládeže,
   - poznámka k vyvlastnění půdy: bezplatné vyvlastnění jen pro půdu nabytou nekalým způsobem, nebo půdu, jež není spravována podle zásad blaha národa,
- s. 33 - Noviny, které se proviní proti obecnému blahu, je třeba zakázat,
   - Obecné blaho před blahem jednotlivce,
- s. 34 - Obecné blaho před blahem jednotlivce - to jest smýšlení tohoto programu,
- s. 35 - zkažený vliv dnes platné individualistické představ o budování společnosti. Dnešní "ne-stát" se svým utiskováním pracující třídy, se svojí ochranou naloupeného majetku bankovních a burzovních šejdířů stal rejdištěm bezohledného soukromého obohacování, nejodpornějších politických šmelinářů a patolízalů.

 

Základní myšlenky (Gottfried Feder)


- s. 42-3 - Nikdo nemyslí na to, že i ten druhý má právo na svůj život, nikdo nepomyslí, že bezohledné sledování vlastního prospěchu může být dosaženo jen na úkor těch ostatních; žádná pozornost upřená na blaho soukmenovce, žádný pohled na vyšší povinnosti vůči veřejnosti, žádné pozastavení v honbě bez dechu za osobním obohacením. Toho po mém boku udeřit loktem do žaludku, jen abych se sám dostal dopředu; kráčet přes mrtvoly, pokud to slibuje prospěch - nač brát ohledy? Toto je moderní hospodářské smýšlení,
   - A ve skutečnosti vidíme, že marxisté a kapitalisté, podnikatelé a vedoucí představitelé veřejného života naprosto shodně vzdávají hold stejnému světonázoru - individualismu. Osobní prospěch je jediným hlavním popudem, prospěch pro úzký okruh vlastní třídy. Jediným cílem je zastupování vlastního profesního oboru,
- s. 45 - My, nacionální socialisté, proto razíme prostou a jednoduchou, pro každého srozumitelnou formuli: Obecné blaho před blahem jednotlivce,
   - Teprve ve službách veřejnosti, teprve jako sloužící článek v rámci národního celku, se probudí jednotlivec ve vyšším životě, teprve tak se stane - každý na svém místě - vpravdě začleněným do vyššího celku svého národa, teprve takto chápán zvítězí pravý socialismus = smysl pro společnost, opravdový život,
- s. 48/9 - V úrokovém otroctví se nalézá dělník, který v továrnách a dílnách vyrábí hodnoty za mrzký peníz, zatímco akcionář - bez práce a námahy - pobírá úroky, tantiémy a dividendy,
- s. 52 - Úkolem národního hospodářství je pokrytí potřeb, a nikoli co nejvyšší rentabilita pro úvěrový kapitál,
   - požadováno zestátnění peněžnictví,
   - Na poli sociální politiky naše zásada zní: Obecné blaho je nejvyšším zákonem,
- s. 53 - Také bude nutné, abychom odstranili bytovou nouzi a bídu nezaměstnaných a vybudovali systém obecného zajištění ve stáří.

 

Programové požadavky podrobně ve Federově formulaci z díla "Německý stát"


- s. 56 - Nacionální socialismus v zásadě uznává soukromé vlastnictví a staví je pod ochranu státu,
   - Blaho národa však dává hranici nezřízenému hromaděné bohatství v rukách jednotlivce,
   - obecná pracovní povinnost pro Němce,
- s. 57 - Všechny dosud zprivatizované podniky budou zestátněny,
   - Zavedení povinného pracovního roku pro každého Němce,
- s. 58 (+ s. 90)- Sociálně-politická zásada: Obecné blaho je nejvyšším zákonem,
   - Velkorysé budování systému zajištění ve stáří zestátněním systému doživotních rent. Každému potřebnému německému soukmenovci bude od určitého věku života či předčasném nástupu do trvalé pracovní neschopnosti zajištěna dostatečná renta,
   - zabavení všech statků získaných hrabivostí a lichvou a jejich použití pro budování sociální zabezpečení,
   - Zdolání bytové nouze skrze rozsáhlou výstavbu nových bytů v celé Říši,
- s. 59 - Nucená správa půdy a pozemků státem v případě nezřízeného hospodářství,
- s. 60 - Náš antimamonistický boj, jenž je nadřazen oběma předchozím bojovým frontám, je namířen proti svět objímající moci peněz, tzn. proti trvalému finančnímu a hospodářskému krvácení a vykořisťování našeho národa půjčkového velkokapitálu,
- s. 64 - ve výmarském Německu platil Zákon na ochranu republiky,
- s. 66 - Všichni, kdož jsou německé krve, ať už dnes žijí pod dánskou, polskou, českou, italskou nebo francouzskou nadvládou, mají být sjednoceni v jedné Německé říši. Nepožadujeme nic více a nic méně než to, co se žádalo ve prospěch našich nepřátel - právo Němců na sebeurčení a jejich příslušnost k mateřské zemi - k německé domovině. Nevzdáme se ani jednoho Němce v sudetském Německu, v Alsasku-Lotrinsku, Polsku, v kolonii Společnosti národů Rakousku...,
- s. 72 - Copak asi dělá lichvář a šmelinář? Myslí snad tato široce rozšířená sorta lidí na pokrytí potřeb? Ne! Vytváří vůbec nějaké hodnoty, vyrábí něco? Ne! Z národohospodářského hlediska jen loupí, krade, podvádí a obohacuje se,
-s. 73 - Národ je přeci dost hloupý na to, aby stále a pořád sahal po levném šmejdu, pakliže je dostatečně svůdně vychvalován a vystaven. Mor obchodním domům,
-s. 77 - produkt práce musí být vždy "vlastnictvím" pracujícího,
   - Je charakteristické, že s "nakradeným majetkem" kapitalisty je neoddělitelně spjata i nenasytná lačnost po ještě větším, dalším (a to pokud možno co nejsnáze pohyblivém) majetku, zatímco nordický, domorodý člověk je vysloveně "skromný",
-s. 78 - Blaho národa však vytyčuje hranici nezřízenému hromadění bohatství v rukách jednotlivce,
-s. 78/9 - Každá práce, každý výkon musí stát v rámci vyšší myšlenky služby veřejnosti. Toto není nijak v rozporu s osobním úsilím, s osobní pílí a osobní zdatností, vzestup jednotlivce se jen nesmí odehrávat "na náklady bližních",
-s. 80 - Velkopodniky budou zestátněny,
-s. 81 - Lichva a šmelina, stejně jako bezohledné obohacování na úkor a ke škodě národa se trestá smrtí,
   - Zavedení povinného pracovního roku pro každého Němce,
-s. 82-3 - Stát je pánem emise bankovek a mincí, může tedy to, co soukromé osoby nemohou - dělat peníze. Tak také předci naprosto šíleným způsobem činil během inflace,
   - zestátnění Říšské banky a. s. a emisní banky bude provádět tvorbu peněz pro všechny velké veřejné úkoly (výstavba vodních elektráren, dopravních cest atd.) za současného vyloučení cesty úvěru prostřednictvím vydávání bezúročných poukazů ze státního rozpočtu, respektive bezhotovostní cestou. Jinými slovy: lehkomyslné tisknutí peněz bez tvorby hodnot znamená - všichni jsme to zažili - inflaci. To však připouští nevyhnutelný závěr, že vydávání státních platebních poukazů nemůže vyvolat inflaci, vytváří-li se nové hodnoty. Že se dnes zdolávání velkých národohospodářsky důležitých úkolů stále děje cestou úvěru", je opravdu k úžasu. Právě zde by tedy byla ideální oblast pro rozumné národohospodářské využití "práva státu na tvorbu peněz",
   - bankovky se zvláštním označením například pro stavbu vodních elektráren: infrastruktura se měla budovat pomocí tzv. dodatečných peněz, přičemž však tyto bankovky jsou jako ostatní zákonným platidlem; po několika letech mohou být tyto bankovky staženy a zničena, (komentář: pokud by tomu tak bylo, tak by v delším období došlo k inflaci, nejenže se tím zvyšuje zásoba peněz v ekonomie, ale autor si zjevně neuvědomuje, že dané vodní elektrárny budou postaveny jen díky tomu, že výrobní faktory na ně vynaložené budou staženy z jiných užití; nutno si přečíst celý tento bod),
-s. 87 - radikální přestavba daňové soustavy: osvobození spotřebitelů od zátěže nepřímých, stejně jako výrobců od svírajících daní,
   - Sociální politika: nejprve si je totiž potřeba ujasnit, že "sociální politika" znamená uznat obecné blaho jako nejvyšší cíl,
-s. 89 - I zde bych rád směřoval pozornost čtenářů na to, že tento pseudosocialismus marxistického ražení je vším jiným, jenom ne povšechný, jenom ne "sociální", je nikoli organicky budující, nýbrž z hloubi - a sice tentokrát skutečně zaostávaje v tom nejspodnějším smyslu nízkostí politického myšlení - staví na stejných světonázorových základech nejkřiklavějšího "individualismu", chaotického budování společnosti, tak jak jsme to poznali v té základní části,
-s. 93 - marxistické každému stejně: ve skutečnosti nepřinese nikomu nic, neboť pouze zabíjí hodnotu osobnosti a škodí tím tak povšechnosti,
   - podíl všech na zisku: Snížení cen je tím kouzelným slovem, které z každého soukmenovce činí podílníka na zisku z národní produkce,
-s. 96 - Zabavení všech válečných a revolučních zisků nepocházejících z poctivé práce a - nyní doplníme - stabilizačních a "nadhodnocovacích"(nadhodnocování měny) zisků stejně jako zabavení všech statků získaných hrabivostí a lichvou,
   - Zdolání bytové nouze rozsáhlou výstavbou nových bytů v celé Říši z prostředků obecně prospěšné stavební a komerční banky, jež je třeba založit.

 

Co necheme (Gottfied Feder)


-s. 101 - U nás - boj za osvobození a očištění našeho národa, očištění národa v pravý stát sociální spravedlnosti a národní svobody.