Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 5. 2022

Islámská doktrína o ženách - recenze

Centrum pro studium politického islámu vydalo opět jednu knihu od Billa Warnera. Ta je tentokrát věnována islámské doktríně o ženách. A mimochodem vznikla pomocí sdílené ekonomiky. Vybralo se na ni na jednom crowfundingovém webu. Zatím je možné takové knihy ještě vydávat, ale do budoucna tomu tak být nemusí. Vzpomeňme jen na zablokovaný web Pravý prostor, který o Rusku prakticky nic nepsal, a když už, tak spíše Rusko kritizoval, mnohde i ostřeji. Pravý prostor však psal hodně právě o islámu a imigraci. A to se evidentně nelíbilo a dodnes má tento web problémy. Vraťme se, ale k recenzované knize.

pravy-prostor.jpg

 

Úvod

Vdaná kniha se zabývá především dopadem na nevěřící čili káfiry. Jmenovitě samozřejmě ženy. Má však i nějaký všeobecný úvod. Ten je sám o sobě zajímavý. A vypichuji z něho několik věcí. Předně na 91 místech Koránu se uvádí, že Mohamedova slova a činy jsou pro lidstvo posvátným vzorem (1). Islám je tedy hlavně o Mohamedovi.

O káfirech (tj. nevěřících) je zde možné se toho dočíst více. Ve stylu verše Koránu 47:4 „Když se střetnete s káfiry na bitevním poli, stínejte jim hlavy, dokud je zcela neporazíte a pak vezměte zajatce a pevně je spoutejte.“ Nebo zde najdeme jiný verš Koránu 8:12: „Tehdy tvůj Pán promluvil ke svým andělům a řekl: ‚Budu s vámi. Dejte sílu věřícím. Já sešlu hrůzu do srdcí káfirů, usekněte jim hlavy a dokonce i konečky prstů!“.“ (2). Či notoricky známý verš Koránu 9:29, který praví: „Veďte válku proti těm, kteří přijali Písma, ale nevěří v Alláha a v den poslední. Nezakazují to, co zakázal Alláh a jeho posel. Křesťané a židé nenásledují náboženství pravdy, dokud se nepodřídí a nezaplatí daň z hlavy a nebudou poníženi.“ Protože je súra 9 poslední súrou v Koránu (která se tímto zabývá), jedná se o konečné slovo. Má tedy tento verš větší váhu než všechny verše na toto téma, které mu předcházejí, z nichž některé jsou umírněnější (3).

Ženy

Ženy a jejich postavení v islámu jsou hlavním tématem knihy. Prorok jednou nahlédl do pekla a zřel, že většina obyvatel pekla jsou ženy. Na dotaz, proč tomu tak je odvětil: „Jsou nevděčné manželům za jejich dobré činy. I když budeš na ženu hodný celý život, kdykoli na ni budeš drsnější, pak řekne: ‚Nikdy jsem se od tebe ničeho dobrého nedočkala.‘.“ Jindy vybízel ženy, aby se věnovaly charitě a darovaly peníze potřebným, protože byl svědkem toho, že většina lidí v pekle jsou ženy. Důvodem toho bylo dle něj to, že: „Příliš klejete a neprojevujete svým manželům žádný vděk. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy.“ Když byl dotázán na to, co ženám chybí v inteligenci nebo ve víře, řekl Mohamed: „Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen?“ (4) Rovnost jeden muž rovná se dvě ženy se uplatňuje i při dědění, kdy podle verše Koránu 4:11 by syn měl obdržet podíl rovnající se podílu dvou dcer. Dle verše Koránu 2:228 mají ženy podobná práva jako muži, pokud jde o spravedlnost, ale muži jsou o stupeň výše než ony (5).

Jen v podstatě v jednom případě je žena nadřazena muži, a to tehdy, pokud je jeho matkou. Člověk by totiž měl ctít své rodiče. Verš Koránu 46:15 praví: „Přikázali jsme člověku, aby prokazoval laskavost svým rodičům. Jeho matka ho porodila v bolestech. Od narození do odstavení je třicet měsíců; až dosáhne plné síly ve čtyřiceti letech, řekne: ‚Můj pane, otevři mé srdce, abych konal dobré skutky, které se Ti líbí. Buď mi milostiv v mém potomstvu; obrátil jsem se k Tobě a odevzdávám se islámu.“ (6)

Bití žen

Jinak je tomu naopak. Verš Koránu 4:34 jasně praví, že: „Alláh učinil muže nadřazené ženám, protože muži utrácejí své bohatství na jejich podporu. Proto jsou cnostné ženy poslušné a střeží své skryté tak, jak jim Alláh určil. Pokud jde o ženy, u nichž se obáváte neposlušnosti, pokárejte je nejprve a pak je pošlete na oddělené lože a pak je bijte. Jsou-li však poté poslušné, pak už nic dalšího nečiňte,…“ (7). Sbírka o Mohamedově životě (tzv. síra) učence Isháka ve verši 969 pak praví, že muži mají právo nad svými ženami a ženy mají právo nad svými muži. Ženy se nesmí dopustit cizoložství nebo se vůči ostatním sexuálně projevovat. Pokud tak učiní, budou umístěny do oddělené místnosti a lehce zbity. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázané, mají pak právo na jídlo a oblečení. Muži pak mohou některé věci ženám zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat (8). I sbírka hadísů z pera Abú Dawúda připouští bití žen, Mohamed sice řekl: „Nebijte Alláhovy služebné.“, ale když k němu přišel Umar s tím, že ženy si na své muže troufají, tak Mohamed dal svolení, aby byly ženy bity. Když si ženy pak stěžovaly, řekl jim Mohamed, že ženy, které si stěžovaly nejsou zrovna ty nejlepší. Dle této sbírky Mohamed také řekl, že muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svou ženu. Sám ostatně uhodil i svoji ženu Aišu (9). Bití ženy má pak určitá pravidla. Žena by bitím neměla být pohmožděna, míti polámané kosti, být zraněná nebo ji nemá téci krev. Je i zakázáno ji udeřit do tváře (10). Praxe bití je dnes taková, že někteří teologové myšlenku, že Korán dovoluje bít manželky, odmítají, ale nejde o většinu. Na druhou stranu třeba v relativně civilizovaném Egyptě je bít manželku legální a soudy se zde zabývají i takovými věcmi jakou může mít hůl, určená k bití, délku (11)! Naopak jistě pozitivní je to, že Mohamed zakázal pohřbívání živých miminek ženského pohlaví, což v minulosti činili chudí Arabové (12).

Hygiena

Korán se zabývá i hygienou: „Korán2:222 Ptají se tě na menstruační cyklus žen. Řekni: ‚Je to nepříjemné. Proto se od nich v tomto období držte dál a nepřibližujte se k nim, dokud nebudou opět čisté. Až však budou čisté, můžete s nimi ležet, jak Alláh přikázal. Alláh miluje ty, kdož se k němu obracejí a usilují o čistotu.“ Dle Buchárího pak platilo, že když se Aiša (oblíbená žena Mohameda) dozvěděla, že může být zrušena platnost modlitby, pokud kolem projde pes, osel nebo žena, odvětila: „Dáváš nás ženy na stejnou úroveň jako psy a osly?“ (13).

Manželství

Kniha upozorňuje na to, že manželství je v islámu spíše něco jako obchodní smlouva. To, koho si muslim a muslimka může vzít nebo nesmí je také docela přísně regulováno. Verš Koránu 2:221 praví: „Nebudete si brát pohanky, pokud nepřijmou víru. Otrokyně, která věří, je lepší než modloslužebnice, i když se vám modloslužebnice může líbit více. Nedávejte své dcery za manželky káfirům, dokud tito neuvěří, neboť otrok, který je věřící, je lepší než modloslužebník, i když modloslužebník se vám může líbit více.“ Muž může míti dle verše Koránu 4:3 až čtyři manželky (14).

Dle Buchárího Prorok řekl, že manželský slib, u něhož se je nejvíce očekáváno jeho plnění, je mužovo právo užívat si intimních partií své ženy. Tentýž také uvádí, že Mohamed řekl: „Pokud žena odmítne požadavek svého manžela na pohlavní styk, budou ji andělé celou noc proklínat.“ (15). Ostatně totéž říká Korán 2:223: „Vaše ženy jsou vaším zoraným polem; choďte tedy do svých polí, jak se vám zlíbí, ale udělejte nějaký dobrý skutek předem a bojte se Alláha. Mějte na paměti, že se s ním setkáte. Sdělte dobrou zprávu věřícím.“ (16). Jinde jsem k tomu našel vysvětlení: "Islámské manželské právo vyžaduje podřízenost v oblasti sexuality. Složením věna získává manžel právo na manželčino tělo. Žena nemá právo manžela odmítnout. Výjimku představuje období rituální nečistoty nebo půstu. Podle ustaveného precedentu představuje pro manžela odmítnutí podobně jako neplodnost právní důvod k rozvodu." (17). Originální je naopak toto doporučení: „Existuje Mohamedova tradice, podle níž by měl muž, který si vezme pannu a už má doma starší manželku, s pannou strávit sedm dní a pak obě ženy střídat. Pokud si někdo vezme starší ženu a už má doma pannu, pak by měl se starší ženou strávit tři dny a pak obě ženy střídat.“ (18). 

Dle Buchárího by žena neměla cestovat dva nebo více dní bez doprovodu svého manžela či dhí-ma-hram [muže, kterého si dle islámského práva nemůže vzít za manžela, jako je otec, bratr nebo dědeček].“ (19). Manžel může své ženě povolit, aby opustila dům kvůli náboženským povinnostem, aby navštívila své přítelkyně nebo šla kamkoli do města. Ale žena nemůže opustit své město bez doprovodu svého manžela nebo muže z příbuzenstva, kterého si nemůže vzít za manžela. Každá jiná cesta je nepovolená. Manžel může zakázat své ženě i odejít z domu, Prorok totiž řekl, že: „Ženě, která věří v Alláha a poslední soud, není povoleno, aby někoho pustila do domu svého manžela, pokud s tím manžel nesouhlasí, nebo aby šla ven, když je muž proti tomu.“ (20). Dle Buchárího Mohamed také řekl, že Alláh proklel ženy, které si uměle prodlužují vlasy nebo si je nechají prodloužit, a ženy, které tetují nebo se nechávají tetovat. Alláh také proklíná ženy, které si trhají chloupky na tváři, ženy, které si upravují zuby kvůli kráse, a všechny ženy, které jakýmkoliv způsobem mění svůj vzhled vytvořený Alláhem (21).

Konečně Buchárí také dokládá, že Mohamed nechal kamenovat cizoložníky. Lesbické ženy pak mají být zavřeny v domech po dobu zbytku života anebo dokud jim Alláh nepřipraví jiné východisko (22).

Závěr

V knize je toho mnohem více. Například se v ní čtenář dočte o Mohamedově rodinném životě, kdy vedle asi 11 žen měl Mohamed i dvě otrokyně. Či se dozví o dalších regulacích, které regulují život žen v řadě muslimských zemích. Právo šaría je totiž v řadě těchto zemí doposud platné anebo se dle něj řídí právo týkající se osobního statusu (23). Knize lze vytknout oproti jiným knihám od CSPII, které jsem četl, sem tam určitou zmatenost některých částí textu, ale jde jen o omezené množství případů. Jinak se čte kniha dobře a rychle. A lze ji doporučit nejen ženám.


Poznámky:

(1) Warner, B. Islámská doktrína o ženách. Brno: CSPI International 2022, str. 15.
(2) Tamtéž, str. 17 a 18.
(3) Tamtéž, str. 19. Pro ověření viz zde: https://quranx.com/9.29. Tamtéž je možno ověřit i jiné citace z Koránu.
(4) Tamtéž, str. 27-28.
(5) Tamtéž, str. 30 a 43. Pro ověření posledního tvrzení viz zde: https://quranx.com/2.228.
(6) Tamtéž, str. 24.
(7) Tamtéž, str. 53. Pro ověření viz zde:  https://quranx.com/4.34.
(8) Tamtéž, str. 54.
(9) Tamtéž, str. 56 a 57.
(10) Tamtéž, str. 58.
(11) Viz ZDE: https://www.kosmas.cz/knihy/273793/spolecnost-islamu-a-spolecnost-zapadu-srovnani/.
(12) Warner, B. Islámská doktrína o ženách. Brno: CSPI International 2022, str. 32.
(13) Tamtéž, str. 26 a 29.
(14) Tamtéž, str. 33; 34 a 35. Pro ověření viz zde:  https://quranx.com/2.221 a https://quranx.com/4.3.
(15) Tamtéž, str. 35. Viz i zde: https://www.thejaipurdialogues.com/indic-corner/islam/some-selected-hadis-i-e-traditions-of-the-prophet/, B4,54,460.
(16) Tamtéž, str. 36.
(17) Viz ZDE: https://www.kosmas.cz/knihy/273793/spolecnost-islamu-a-spolecnost-zapadu-srovnani/.
(18) Warner, B. Islámská doktrína o ženách. Brno: CSPI International 2022, str. 37.
(19) Tamtéž, str. 36.
(20) Tamtéž, str. 47.
(21) Tamtéž, str. 52.
(22) Tamtéž, str. 49 a 52.
(23) Blíže viz zde: https://www.bawerk.eu/clanky/recenze-knih/pravo-saria-pro-nemuslimy---recenze.html. Viz i zde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Use_of_Sharia_by_country.svg.