Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 6. 2016

Vázané živnosti aneb opět potřebujeme spoustu času
Vázané živnosti a odborná způsobilost nutná k jejich provozování jsou regulovány přílohou číslo 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze [8]. Pár příkladů vázaných živností a požadované odbornosti. Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků vyžaduje ve zkratce: vysokoškolské vzdělání v oboru potravinářské chemie anebo zemědělství a jeden rok praxe v oboru nebo vyšší či střední vzdělání v oboru potravinářské chemie anebo zemědělství a tři roky praxe v oboru anebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost a čtyři roky praxe v oboru [9]. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence vyžaduje: "a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru.". Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru vyžaduje: "a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo c) 3 roky praxe v oboru [10].


Velice podobné (jen je zde potřeba kratší praxe) jako u účetnictví jsou požadavky třeba v případě zpracování návrhu katalogizačních dat [11]. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu vyžaduje toto: "a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu, nebo b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu, nebo c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu, nebo d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu" [12]. A třeba například učitel mateřské školy musí minimálně získat středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou [13]. Dá se zažertovat, že je s podivem, že lidé vůbec mohou mít a vychovávat vlastní děti ač nemají toto vzdělání. Vraťme se však k živnostenskému zákonu. Psychologické poradenství a diagnostika vyžaduje dokonce velmi přísně vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru. Průvodcovská činnost horská pak a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována a čtyři roky praxe v oboru [14]. A tak se dá pokračovat s dalšími vázanými živnostmi.


Velmi podobné je to u živností koncesovaných, kterými se tu zabývat podrobněji nebudeme. Pro příklad uvádím jen, že distribuce pohoných hmot vyžaduje a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu a 4 roky praxe v oboru [15]. Člověk si po přečtení těchto požadavků celkem jasně uvědomuje, že lidé se základním nebo neúplným středním vzděláváním či středním vzděláním bez maturity mají přístup k řadě oborů podnikání uzavřený. Lidé s žádnou anebo malou praxí si pak musí tuto praxi doplnit jako zaměstnanci v daném oboru. V České republice tak existuje státem provozovaná diskriminace těchto lidí. Tito lidé potřebují další čas na studie a na získání praxe. I když jsou školy většinou tzv. zdarma, tak studium nestojí jen čas, ale stojí i nemalé peníze (učební pomůcky, náklady na dojíždění, případné ubytování atd.) a navíc za tuto dobu tito lidé nesou i náklady obětované příležitosti v tom smyslu, že se musí vzdát finančních (a i duševních) výnosů z práce, kterou nemohou kvůli živnostenskému zákonu vykonávat či alespoň z jiné práce.


Národní soustava kvalifikací není žádná spása
Ani „Národní soustava kvalifikací“ (NSK) (zákon č. 179/2006Sb.) není žádnou ýhrou. Tato soustava má umožňovat - dle J. Strádala - těm, kteří by rádi změnili svoji původní profesi, tuto profesi změnit. Je nutné absolvovat zkoušku z tzv. profesní kvalifikace. Výška úhrady za samotnou zkoušku se pak pohybuje nejčastěji od jednoho do pěti tisíc korun.  U náročnějších profesí i více. Nejprve je však nezbytné absolvovat kurs dalšího vzdělávání (ten také něco může stát). Dále: „Občané samozřejmě také mohou využít možnosti skládat profesní kvalifikaci do tzv. úplných profesních kvalifikací a po úspěšném složení závěrečné zkoušky získat plnohodnotný výuční list, aniž by museli tři roky chodit do školy.“. Přičemž obsah kvalifikace by měl odpovídat potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádné státní instituce, ale zástupci zaměstnavatelů [16]. To zní jako určitý pokrok. Nevýhodou je zde ten fakt, že kvalifikace tvoří zástupci zaměstnavatelů a jimi nominovaní odborníci z praxe, ale ve skutečnosti jde jen o tisíce manažerů a (těchto) expertů [17]. Z toho plyne, že jde jen o zlomek zaměstnavatelů. Procesy a standardy mají být pak poměrně složité a někdy i zdlouhavé [18]. To může mít za následek i to, že mohou někdy zobrazovat jen historické požadavky. Konečně návštěva webových stránek „www.narodnikvalifikace.cz“ odhaluje i několik dalších poznatků. V sekci časté dotazy na otázku: „K čemu mi osvědčení o profesní kvalifikaci bude? Může toto osvědčení nahradit výuční list?“, se píše: „Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Avšak podobně jako občanský průkaz není totéž jako cestovní pas, není tento doklad totéž jako výuční list. Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Ale někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.“ [19]. Tudíž trávíte čas učením, různými kurzy a několika zkouškami a nakonec závěrečnou zkouškou.


Dále: „V rámci NSK lze předně získat tzv. profesní kvalifikaci (PK). To je kvalifikace, která uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, případně i získání Živnostenského listu (dle podmínek konkrétního povolání). Například pro řemeslné živnosti se požaduje složení celé úplné profesní kvalifikace, pro živnosti volné stačí profesní kvalifikace [ve skutečnosti zákon nic takového neříká, pozn. autora]. Uchazeč, který získal PK, bude uplatnitelný v daném oboru. Chce-li získat výuční list, je to možné pouze v případě, že existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč získá potřebné PK k tomu, aby složil závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání ve škole, která obor vyučuje." [20]. Konečně na otázku: „Mohu dělat zkoušku, když mám jen základní vzdělání?“, se uvádí: „Ano, zákon o dalším vzdělávání to umožňuje, NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi. U kvalifikací vyšší kvalifikační úrovně se ve většině případů požadují i další požadavky, proto si prostudujte příslušný hodnoticí standard Vámi zvolené kvalifikace, kde jsou případně další požadavky uvedeny.“ [21]. Tudíž to tak jednoduché rozhodně není. Zjednodušení daná NSK má především význam u jednoduchých oborů, u složitějších oborů je nutné absolvovat několik profesních kvalifikací a případných vzdělávacích kurzů. To vede k nárůstu nákladů obětované příležitosti v podobě finančních nákladů a obětování volného času. A tedy jde opět o nějakou překážku na cestě za zlepšením životní situace člověka. Pro příklad závěrečnou zkoušku z oboru Strojní mechanik lze složit po předložení osvědčení o získání tří (nebo pěti ?) profesních kvalifikací, totéž platí i pro získání úplné kvalifikace pro tento obor [22]. Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař - číšník lze složit po předložení osvědčení o získání tří (nebo čtyř ?) profesních kvalifikací (jde zde o: příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek, Složitá obsluha hostů). Úplnou profesní kvalifikaci Číšník, servírka lze složit po předložení osvědčení o získání jen jedné profesní kvalifikace (Složitá obsluha hostů) [23]. Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník lze složit po předložení osvědčení o získání tří profesních kvalifikací, totéž platí i pro získání úplné kvalifikace pro tento obor [24]. Zlepšení to tedy je, ale rezervy pořád zůstávají. Časy liberálního živnostenského zákona z roku 1859 jsou zdá se nenávratně pryč.


Poznámky:

[8] Ibid, § 23 a 24.
[9] Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, znění k 1. IX. 2012, § 6.
[14] Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
[15] Ibid.
[16] STRÁDAL, J. Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce. In: Fórum sociální politiky, číslo 2, ročník 8, rok 2014. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 2014, ISSN 1802-5854. , s. 20-22.
[17] Ibid, s. 23.
[18] Ibid, s. 23.
[19] Časté dotazy (http://www.narodnikvalifikace.cz/caste-dotazy), dotaz: K čemu mi osvědčení o profesní kvalifikaci bude? Může toto osvědčení nahradit výuční list?
[20] Ibid, dotaz: Chtěl bych si dodělat výuční list/maturitu přes NSK, je to možné?
[21] Ibid, dotaz: Mohu dělat zkoušku, když mám jen základní vzdělání?
[22] Zámečník [online]. Dostupný z (přístup IV/2016):  http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik/revize-1143/dalsi-informace.
[23] Složitá obsluha hostů [online]. Dostupný z (přístup IV/2016): http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-14-Slozita_obsluha_hostu#/dalsi-informace?&_suid=140292067244708310615962765856.
[24] Zedník [online]. Dostupný z (přístup IV/2016): http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-274-Zednik/revize-197#/dalsi-informace?&_suid=140292095858907555003652852822.