Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 3. 2016

Brněnské spolky II.B: Dvouhaléřový spolek "Kapr" v Králově Poli

Dvouhaléřový spolek "Kapr" v Králově Poli nebyl narozdíl od výše uvedeného spolku příliš úspěšný, co se týká délky svého působení. Vznikl ve změněných politických poměrech po první světové válce, kdy platilo, jak bylo výše uvedeno, že se počítalo s tím, že vzdělání v novém státe se stane větším dílem záležitostí státu, což se pak skutečně i stalo, a dále se počítalo s tím, že v novém státě to budou právě Češi, kteří budou tomuto státu vládnout. A tak potřeba podporovat české školství ještě soukromým sektorem se jevila (vyjma pohraničí) zřejmě již jako méně důležitá. To mohlo mít vliv na brzký zánik spolku. Avšak tento spolek alespoň dle stanov nepodporoval přímo školy nebo školky, nýbrž chudé žáky. Nicméně v Králově Poli působil ještě jeden dvouhaléřový spolek pod názvem "Svornost". A byly zde i jiné spolky v působící ve směru chudých dětí a mládeže (viz odkaz na moji knihu v předešlé části). Přesné důvody pro zánik spolku tedy nejsou moc zřejmé.


Spolek působil od roku 1921. Dle stanov bylo sídlem spolku někdejší město Královo Pole [18]. Tehdy již součást města Brna. Účel spolku: "Účelem spolku jest podporovati chudé dítky školní na všech školách českých v Král. Poli, podělování šatstvem, obuví, učebnými pomůckami a podobně. Politická činnost je vyloučena." [19]. Příjmy si spolek měl obstarat součinností se spolky sourodými, pořádáním vzdělávacích přednášek ve prospěch českého školství, pěstováním společenských zábav, pořádáním přátelských večírků atd. Jednací řeč byla česká. [20]. Tedy jak bylo obvyklé, měl spolek i funkci pěstování sounáležitosti a družení. Jedním z příjmů bylo i zápisné a členské příspěvky: "Členové spolku jsou, kdož uvolí se zaplatiti zápisné 20 haléřů a týdně 2 haléře jako příspěvek." [21]. Správa spolku se skládala z valné hromady, výboru a přehlížitelů (revizorů) účtů. Výbor měl sedm členů a tři náhradníky. Volilo se na rok a za vykonávání funkce nepříslušela žádná odměna [22]. Zajímavé je, že změna stanov byla podmíněna dvoutřetinovou většinou na valné hromadě přítomných členů. Smírčí soud zde byl organizován úplně stejně jako v případě krejcarového spolku v Žabovřeskách, s tím rozdílem, že byl určen k řešení sporů mezi členy spolku a výborem, spory jen mezi členy spolku řešil výbor sám [23].


Spolek se rozešel na valné hromadě konané dne 12. března 1922. Mezi členstvem se nejevila další chuť k práci spolkové, na valnou hromadu dorazilo asi jen 10 členů spolku, kteří se po delší debatě shodli na rozpuštění spolku. Spolek za svoji krátkou existenci pořádal dvě zábavy. Spolek měl prý existovat jen asi tři měsíce [24]. Myšleno zřejmě existovat aktivně. Důvod k nechuti ke spolkové práci se však nikde v archivních materiálech neuvádí. Jen jedna zpráva uvádí, že spolek postihl odchod mnoha členů (zda odešli do jiného spolku z ní neplyne), což vedlo zbylé členy k rozpuštění spolku. Zřejmě se spolkem a jeho fungováním panovala jistá nespokojenost. Při rozpuštění (ve skutečnosti však dříve): "Spolek daroval pro chudé děti královopolské na škole obecné, jeden tisíc dvacet pět korun, osmdesát haléřů...". Dar potvrdila Česká místní školní rada v Králově Poli [25]. To byl čistý výnos ze dvou zábav, a tak na jednu zábavu připadalo v průměru dosti slušných 500 Kč. Dne 11. července 1922 nařídila zemská správa politická spolek vymazat ze spolkového katastru [26].  

 

[18] MZA, B26, 2554, sig. 32, Stanovy spolku, § I.
[19] Tamtéž, § II.
[20] Tamtéž, § III a IV.
[21] Tamtéž, § V.
[22] Tamtéž, § X a XIII.
[23] Tamtéž, § XX a XXII.
[24] MZA, B26, 2554, sig. 32, Ohlášení rozpuštění úsporného kroužku Kapr ze dne 12. 3. 1922.
[25] Tamtéž, Oznámení Policejní exposituře v Králově Poli ze dne 28. 3. 1922 a Česká místní školní rada v Králově Poli, Poděkování za dar ze dne 21. 8. 1921.
[26] Tamtéž, čis. 75392/VIII.